Polityka prywatności i plików cookies

by Łukasz

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.tysiacstronswiata.pl 

Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem ze strony www.tysiacstronswiata.pl są odpowiednio zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki ochrony przetwarzanych danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Administrator danych osobowych

Administratorem strony www.tysiacstronswiata.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis”) oraz danych osobowych jej użytkowników (dalej jako: „Użytkownik”) przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Łukasz Łysikowski i Paulina Łysikowska (dalej łącznie jako: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownik może kontaktować się drogą elektroniczną z Administratorem, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@tysiacstronswiata.pl

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika

Newsletter

W przypadku korzystania z newslettera Użytkownik podaje swój: adres e-mail oraz imię (opcjonalnie). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak podania adres e-mail uniemożliwi korzystanie z usługi newslettera. Zapisując się na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na Politykę prywatności i plików cookies, na otrzymywanie informacji handlowych oraz na otrzymywanie informacji o nowych wpisach, produktach i usługach, obecnej i planowanej działalności. W newsletterze mogą zostać umieszczane linki do materiałów zewnętrznych, mających charakter afiliacyjny partnerów Administratora. Newsletter może obejmować  marketing własnych i polecanych produktów związanych z tematyką Strony.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingowych, po udzieleniu zgody na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podane dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody na otrzymywanie newslettera, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania usługi.

Korzystanie z newslettera oznacza wyrażenie zgody na monitorowanie przez Administratora (przy pomocy usługodawcy obsługującego newsletter) aktywności subskrybentów, w tym daty zapisu, daty i godziny otwarcia wiadomości, kliknięcia w przesłane linki, datę wypisania się.

Adresy e-mail subskrybentów mogą być wykorzystane przez Administratora do promocji swoich treści na portalu Facebook, poprzez wykorzystanie narzędzi udostępnionych przez Facebooka. W przypadku prowadzenia danej akcji reklamowej, Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – tu marketing swoich treści, produktów, usług) ma prawo skierować reklamę  do osób zapisanych na newsletter, którzy posiadają konto w portalu Facebook. Po zakończeniu akcji reklamowej, dane Użytkowników zostają usunięte z menadżera reklam Facebooka.

Formularz kontaktowy

W przypadku chęci skontaktowania się z Administratorem, Użytkownik podaje swoje imię  (opcjonalnie także inne dane) oraz adres e-mail w formularzu przeznaczonym do kontaktu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak podania imienia i adresu e-mail uniemożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego. 

Podane dane osobowe oraz treść wiadomości będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgoda Użytkownika.

Dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

Komentarze 

W celu pozostawienia komentarza pod publikowanymi na Stronie treściami, Użytkownik podaje swoje imię (opcjonalnie nazwisko)/firmę, e-mail, adres strony internetowej (opcjonalnie), nr IP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak podania co najmniej imienia/nazwy/firmy oraz adresu e-mail uniemożliwia zamieszczenie komentarza. 

Podane dane osobowe oraz treść komentarza będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy zawierających spam, a także komentarzy obraźliwych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników Serwisu.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgoda Użytkownika.

Podane dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po zgłoszeniu sprzeciwu (usunięciu komentarza) dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ochroną danych

W celu umożliwienia Administratorowi realizacji jego obowiązków, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika chęci skorzystania ze swoich uprawnień, Użytkownik podaje swoje dane w postaci imienia i nazwiska, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe (opcjonalnie wybrane przez Użytkownika w celu umożliwienia kontaktu). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda ww. danych, nie będzie możliwym wypełnienie ww. obowiązków prawny.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych ciążących na Administratorze.

Dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

W przypadku chęci ustalenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z korzystania ze Strony przez Użytkownika, jest on obowiązany podać swoje imię i nazwisko/firmę, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby, PESEL/NIP/nr KRS. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem ustalenia lub dochodzenia swoich roszczeń w związku z korzystaniem ze Strony. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda ww. danych, nie będzie możliwym wykonanie ww. działań.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z korzystaniem z Serwisu.

Dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Administrowanie Stroną oraz analiza aktywności Użytkowników – informacje zbierane automatycznie

Niektóre informacje są gromadzone automatycznie w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu.  Informacje te zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem Strony,
 3. konkretne działania podejmowane w Serwisie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania,
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które Użytkownik mógł wprowadzić na Stronie,
 5. czas, częstotliwość i długość wizyt Użytkownika w Serwisie,
 6. rodzaj wyszukiwarki Użytkownika i jego systemu operacyjnego,
 7. przybliżona lokalizacja,
 8. rodzaj urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 9. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to w sekcji poświęconej plikom cookies,
 10. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy Użytkownik je otwiera, klika na nie lub je przekazuje,
 11. ponadto w wyniku korzystania z Serwisu gromadzone są logi z serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem zenbox.pl.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla  prawidłowego funkcjonowania Strony, administrowania Stroną lub dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda ww. danych Strona nie będzie działała w sposób prawidłowy, Administrator nie uzyska ww. informacji, Strona nie zostanie dostosowana do wymagań i preferencji Użytkownika.

Powyższe dane będą zbierane w celu personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumie się także personalizowanie adresowanych do Użytkownika ofert i reklam widocznych na Stronie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności na Stronie oraz zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Serwisu. 

Podane dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Media społecznościowe – Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Facebooka, Instagrama, Tweetera, Youtube’a w przypadku, gdy polubili/zaobserwowali oni fanpage/profil/stronę Tysiąc Stron Świata. Przetwarzanie dotyczy danych ustawionych przez użytkowników tych portali jako publiczne (w tym imienia i nazwiska) oraz innych danych, które użytkownicy zdecydowali się sami upubliczni w trakcie wchodzenia w interakcje z Administratorem lub z jego profilami społecznościowymi. 

Administrator przetwarza dane w celu prowadzenia fanpage’a oraz profilu Tysiąc Stron Świata, administrowania nim, wchodzenia w interakcje z użytkownikami Facebooka, Instagrama, Tweetera czy YouTube’a oraz w celu prowadzenia marketingu swoich treści, produktów i usług.

Przetwarzanie danych osobowych ww. użytkowników odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w zakresie prowadzenia działań marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom,  w szczególności Facebookowi/Instagramowi/Tweeterowi/YouTube’owi. Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube przetwarzają dane osobowe użytkowników na własnych podstawach i własnych zasadach, w sposób niezależny od przetwarzania dokonywanego przez Administratora w ramach stworzonego przez niego fanpage’a na Facebooka, profilu na Instagramie, konta na Tweeterze czy konta na YouTubie. Dane użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie regulaminu Facebooka, Instagrama, Tweetera, Youtube’a.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do czasu istnienia fanpage’a na Facebooku/profilu na Instagramie/konta na Tweeterze/konta na YouTubie lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik w każdej chwili możesz zrezygnować z obserwowania profili społecznościowych Administratora, a wówczas nie będą mu się wyświetlać żadne treści tam publikowane. 

Udostępnianie danych Użytkownika

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, w związku z czym dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane:

 1. dostawcom zapewniającym infrastrukturę informatyczną i sieciową, w tym m. in. hostingodawcy, dostawcy domeny – firma zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa,
 2. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Stronę, w szczególności w zakresie e-mail marketingu (MailChimp – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) oraz analizy aktywności Użytkownika na Stronie (m. in. Google Analytics), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,
 3. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Dane Użytkownika mogą być udostępniane także innym podmiotom publicznym i prywatnym w następujących okolicznościach:

 1. prawo lub władza publiczna określa, że Administrator musi udostępnić dane osobowe,
 2. dane osobowe udostępnia się w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwie jak najwęższy zakres danych Użytkownika, który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na Administratorze obowiązków.

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania/zmiany swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych (w przypadku gdy nie ma żadnych podstaw do ich dalszego przetwarzania, m. in. ochrony przed roszczeniami, wymogu spełnienia obowiązków prawnych),
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (w przypadku gdy w ograniczanym zakresie brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania),
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator korzysta z usług takich podmiotów jak Google, Facebook, MailChimp, w związku z czym dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza obszaru Unii Europejskiej, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Google i Facebook gwarantują najwyższe standardy ochrony danych osobowych, są członkami porozumienia Privacy Shield.

Profilowanie danych

W ramach realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, Administrator może dokonywać zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym profilowania, celem dostarczenia dopasowanych do danego Użytkownika treści oraz prowadzenia działań marketingowych. Działania te nie będą istotnie wpływać na sytuację Użytkownika, w tym w szczególności nie będą wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika. W przypadku gdy w ocenie Użytkownika ww. profilowanie wywiera negatywny wpływ na jego prawa, Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do udzielania wyczerpujących odpowiedzi na jego zapytania, obsługi newslettera, spełnienia obowiązku prawnego, jak również w celach statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres trzech lat lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

Pliki cookies 

Pierwsza wizyta Użytkownika na Stronie wymaga wyrażenia zgody na pliki cookies lub dokonania modyfikacji ich ustawień według własnych preferencji. Korzystanie z Serwisu stanowi wyrażenie zgody na pliki cookies. 

Serwis używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Administrator dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści i reklam. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji działań. Rozróżnia się dwa rodzaje plików cookies – sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne ulegają usunięciu z chwilą zamknięcia przeglądarki, trwałe są przechowywane przez okres uzależniony od celu w jakim zostały zebrane.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach umożliwienia korzystania ze Strony, zwiększenia komfortu korzystania ze Strony, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Na Stronie wykorzystywane są m.in.następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i ich personalizację, np. w zakresie wybranego języka, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje również różnego rodzaju wtyczki do social mediów (m.in. Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube), które przekierowują Użytkownika do konta/profilu Administratora na danym portalu.  W przypadku, gdy na Stronie znajdują się wtyczki, linki, przekierowania, linki afiliacyjne do innych stron, portali, dostawców, usługodawców, partnerów Administratora,  korzystanie ze Strony umożliwia wykorzystanie plików cookies również przez te zewnętrzne podmioty.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

https://wszystkoociasteczkach.pl/

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą zostać również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, np. Google. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Postanowienia końcowe

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności i plików cookies.

O zmianie niniejszej polityki Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie wiadomości o zmianie. Poinformowanie o zmianie polityki nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionej polityki.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 23.10.2020 r. i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia.

 

Ten blog wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jasne, mniam. Dowiedz się więcej.